ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА - 2016
         1. Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації  і в межах Полтавської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики).
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про Департамент соціального захисту населення  Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Положення).
4. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції.
5. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території області у сфері соціального захисту населення.
6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
         3) надає адміністративні послуги;
         4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Полтавської області та вживає заходів до усунення недоліків;
5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів обласних програм соціально-економічного розвитку;
6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
         9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
         15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
20) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських та районних у містах рад, виконкомів об’єднаних територіальних громад щодо застосування державних соціальних стандартів;
21) контролює в межах повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;
22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в Департаменті та установах, що належать до сфери його управління;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
27) забезпечує захист персональних даних;
28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
29) здійснює інші передбачені законом повноваження.
7. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;
2) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;
3) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики пропозиції щодо їх врегулювання;
4) координує та контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;
5) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
бере участь у розробленні та реалізації обласних програм, спрямованих на запобігання нещасних випадків та удосконалення системи управління охороною праці установ відомчого підпорядкування;
розробляє (бере участь у розробленні) обласної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
вивчає стан трудової міграції в області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
забезпечує реалізацію в області Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу та інших нормативно-правових актів щодо проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;
6) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:
державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
7) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, ветеранів праці;
організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;
забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;
забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших  військових формувань;
забезпечує координацію роботи щодо реалізації заходів з психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;
забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
забезпечує методичне керівництво щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, внесення даних до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
координує роботу із забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, учасників антитерористичної операції та інших пільгових категорій згідно державних програм;
8) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ в реалізації законодавства України;
проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ та закладів;
забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;
організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;
контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
в межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, з числа підопічних будинків-інтернатів;
сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;
бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
співпрацює з недержавними організаціями та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, іншим соціально вразливим  громадянам;
сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам , які перебувають у складних життєвих обставинах;
подає пропозиції районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;
співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;
сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;
9) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів обласного підпорядкування;
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;
координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;
сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
10) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності установ, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;
11) забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
12) визначає доцільність надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування стосовно підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі, меншому за 8400 мінімальних заробітних плат.
8. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту.
9. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
10. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики.
11. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, подає на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;
12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:          призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районної державної адміністрації, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;
20) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики.
13. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
         15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414) ) із внесеними змінами.
         16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.
Персональний склад колегії затверджується головою  обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
17. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.
Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.
18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
19. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється  розпорядженням голови обласної державної адміністрації та підлягає державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.
20. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови обласної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України, – за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.