ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  наказ  Департаменту

                                                                                              від 03.12.2012 № 114

Положення
про колегію Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

 • Колегія Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (далі – колегія) є дорадчим органом і створюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департаменту).
 • Колегія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, а також Положенням про Департамент.
 • Завдання колегії:
  • забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;
  • розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;
забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених завдань;

  • обговорює прогнози та програми соціально-економічного розвитку області, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;
  • розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності управлінь, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
  • аналізує стан роботи Департаменту з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  • розглядає результати роботи Департаменту, підпорядкованих установ та організацій (в межах компетенції);
  • в окремих, виняткових випадках розглядає заяви громадян відносно вирішення питань соціального захисту, а також інших питань, які належать до компетенції Департаменту;
  • розглядає питання організації та створення нових відділень в будинках-інтернатах;
  • приймає рішення про:
 • прийняття на повне державне утримання у будинки загального типу громадян, у яких є родичі, зобов'язані за законом їх утримувати, але в силу об'єктивних причин не можуть цього робити;
 • право передачі керування автомобілями.

В окремих випадках на розгляд колегії можуть бути винесені питання щодо:
-   переведення підопічних будинків-інтернатів системи соціального захисту з одного будинку-інтернату до іншого в межах області;
-  направлення  клопотань до вищестоящого органу відносно вирішення питання щодо покращення соціально-побутових умов інвалідів.
11)  розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених  на управління.
4. Колегія має право:

 • заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів Департаменту, підпорядкованих установ та організацій;
 • запрошувати для участі в засіданні колегії представників місцевих  органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та  громадських організацій;
 • проводити спільні засідання з колегіями інших Департаментів та управлінь, відділів облдержадміністрації та приймати спільні рішення;
 • залучати вчених і провідних фахівців сфери  діяльності управління до підготовки та розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку необхідну для його діяльності інформацію та матеріали;
 • проводити виїзні та позачергові засідання колегії.
 • Склад колегії.

До складу колегії Департаменту входять:

 • директор Департаменту( голова колегії), перший заступник та заступники директора Департаменту(за посадою), секретар колегії, інші відповідальні працівники управління;
 • у разі потреби – керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України, депутати обласної ради, представники відповідних громадських організацій, представники інших органів державної влади (за згодою).

Кількісний склад колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

  • Організація роботи колегії.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається головою колегії.
Засідання колегії  проводиться, як правило, один раз на місяць.
Підготовка позачергових (позапланових) засідань провадиться в міру необхідності та з метою вирішення питань, які потребують невідкладного розгляду.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших Департаментів, управлінь, відділів облдержадміністрації.
Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого плану роботи. План роботи колегії складається на півріччя. В ньому зазначаються питання, які  необхідно розглянути, строк подання матеріалів секретарю колегії, дата проведення засідань колегії.
Проект плану роботи колегії розробляється на основі пропозицій голови  та членів колегії, керівників структурних підрозділів Департаменту, підпорядкованих  установ та організацій.
Питання для розгляду на засіданнях колегії визначається на підставі законів України, актів Президента України, кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України, розпоряджень голови облдержадміністрації,  програм і планів роботи Департаменту та рішень колегії, та з врахуванням завдань, зазначених в частині 1 пункту 3 цього Положення (в межах наданих повноважень).
Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше як за 10 днів до чергового засідання. 
Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
Організаційне забезпечення роботи колегії здійснює секретар колегії.
Підготовка забезпечення роботи колегії здійснює секретар колегії.
Підготовка проекту порядку денного засідання колегії відповідно до затвердженого плану роботи та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше як за 10 днів до засідання подає його голові колегії для подальшого погодження.
Члени колегії можуть не пізніше як за два дні до засідання колегії подавати свої зауваження та пропозиції щодо запропонованих для розгляду питань секретарю колегії для подальшого інформування голови колегії.
Посадові особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на  засідання колегії, подають матеріали секретарю колегії не пізніше як за п'ять днів до чергового засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які включаються до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії.
Секретар колегії  контролює своєчасність подання та перевіряє правильність оформлення матеріалів.
Членам колегії матеріали подаються не пізніше як за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, як за один день до засідання.
Матеріали, які подають структурні підрозділи на розгляд колегії, повинні містити:

  • проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з  кожного питання;
  • довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладення обґрунтованих висновків і пропозицій;
  • проект рішення колегії;
  • список осіб, запрошених на засідання колегії;
  • список виступаючих осіб з питань, які винесені на розгляд колегії;
  • довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань на  засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
Секретар колегії забезпечує тиражування матеріалів до засідання колегії та своєчасне їх подання голові колегії.
Перший заступник, заступники начальника управління, керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку  матеріалів на засідання колегії, секретар колегії несуть персональну відповідальність за своєчасність і якість їх підготовки.
У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії або при знятті з розгляду питання, включеного до плану роботи, відповідальний за підготовку повинен доповісти про це голові колегії не пізніше, як за сім днів до її засідання.
7. Порядок проведення засідань колегії.
Засідання колегії проводиться під головуванням  директора Департаменту, а за його відсутності – першого заступника директора Департаменту.
Засідання колегії проводяться у разі, коли в ньому беруть участь не менше як дві третини загальної кількості членів колегії.
Члени колегії беруть участь у засіданні колегії особисто.
У разі, якщо член колегії не може бути присутній на засіданні колегії, він має право попередньо подати голові колегії відповідно пропозиції щодо кожного з питань порядку денного.
Порядок денний засідання та рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
Члени колегії та запрошені особи, які беруть участь у засіданні колегії, реєструються у встановленому порядку.
Особи, які запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. Вони  не беруть участі у голосуванні при прийнятті інших рішень колегії.
Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
Головуючий на засіданні колегії має право прийняти рішення про  закритий розгляд питань порядку денного.
При проведенні закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань)  підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
Секретар колегії участі у голосуванні не бере.
За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.
Думка відсутнього  члена колегії з питань порядку денного засідання, яка подана в письмовій формі, розглядається на засідання колегії та враховується під час голосування.
У разі проведення спільних засідань колегії управління спільно з іншими Департаментами, управліннями, відділами облдержадміністрації приймаються спільні рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності під час засідання представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки чи  звукозапису.
Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих на засіданні питань доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головуючим не встановлено інший строк) проекти рішень колегії з урахуванням рішень і пропозицій, встановлених під час обговорення питань порядку денного та схвалених колегією, погоджують їх з керівником відповідних структурних підрозділів Департаменту, підпорядкованих установ та організацій.
Рішення колегії, як правило, затверджується наказом директора Департаменту.
У  разі виникнення розбіжностей у вирішенні питання між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення, думка директора Департаменту  має вирішальне значення. У разі потреби, директор Департаменту та члени колегії можуть доповісти керівництву облдержадміністрації про розбіжності, що виникли. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між головою облдержадміністрації та заступниками голови облдержадміністрації.
Рішення колегії з організаційних, процедурних, контрольних і питань прийнятих відповідно до підпунктів 8,10 пункту 3 даного Положення , набирають чинності без видання наказу.
Рішення колегії підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.
Рішення спільних засідань колегії підписуються головами відповідних колегій та секретарями колегій.
Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів Департаменту, підпорядкованих установ та організацій, а також керівників інших управлінь, відділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в частині, що їх стосується.
Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в секретаря колегії, який несе персональну відповідальність за їх збереження.
Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Департаментом праці та соціального захисту населення  Полтавської облдержадміністрації.

  • Контроль за виконанням рішень колегії.

Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується особами,   визначеними в рішеннях колегії.
Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих рішень.