ЗАТВЕРДЖЕНО
         Наказ директора Департаменту
праці та соціального захисту 
населення  Полтавської
обласної державної
адміністрації

15.05.2013                 № 50

 

Положення
про управління фінансів та стаціонарних установ
Департаменту праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

1. Управління фінансів та стаціонарних установ (далі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), підзвітним та підконтрольним директору Департаменту.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, наказами директора Департаменту, Положенням про Департамент, Регламентом Департаменту та цим  Положенням.

  1. Відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 

1) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Полтавської області та вживає заходів до усунення недоліків;
2) надає пропозиції директору Департаменту до проектів обласних програм соціально-економічного розвитку;
3) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
4) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках та надає пропозиції до проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
5) бере участь у підготовці звіту голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Департаменту інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
7)  надає адміністративні послуги;
8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
10) координує і контролює роботу територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинків-інтернатів системи соціального захисту та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
11) забезпечує виконання нормативних та розпорядчих документів з питань планування, фінансування, статистичного обліку і звітності;
12) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист, пенсійне забезпечення підопічних будинків-інтернатів, інвалідів, дітей-інвалідів, пенсіонерів, людей похилого віку;
13) бере участь у формуванні і забезпеченні виконання цільових програм щодо соціального захисту населення області та обслуговування підопічних будинків-інтернатів;
14) забезпечує в області реалізацію державної політики у сфері соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування у державних будинках-інтернатах;
15) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціального захисту громадян похилого віку та інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування у державних будинках-інтернатах;
16) здійснює моніторинг у сфері соціального захисту та обслуговування підопічних стаціонарних установ, аналіз та прогноз розвитку процесів у діяльності цих закладів, їх фінансове забезпечення;
17) вносить пропозиції щодо розроблення програм соціально-економічного розвитку області, цільових, комплексних програм, розпоряджень з питань, що належать до компетенції управління та подання їх на розгляд обласній державній адміністрації, Міністерству соціальної політики України;
18) організовує, координує та контролює виконання обласних цільових (комплексних) програм, що стосуються діяльності управління, проводить роботи, пов'язані з розвитком та зміцненням мережі стаціонарних установ;
19) планує бюджетні асигнування на розвиток та утримання стаціонарних установ;
20) забезпечує своєчасний розгляд звернень та прийом громадян, вживає заходи до усунення виникнення скарг;
21) організовує економічну роботу, фінансів, звітності та контролю, методичне керівництво цією роботою в установах соціального захисту, здійснює заходи по економному та раціональному використанню фінансових ресурсів;
22) розробляє річні та поточні плани розвитку соціального захисту населення області, аналізує їх використання та підготовлює відповідні пропозиції;
23) складає і аналізує зведені статистичні звіти по області, контролює стан статистичного обліку та звітності, перевіряє заходи по усуненню недоліків;
24) бере участь у плануванні бюджетних асигнувань на розвиток та утримання стаціонарних установ та територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
25) бере участь у ревізіях фінансово-господарської діяльності підзвітних відділу структурних підрозділів соціального захисту населення;
26) виконує інші функції, передбачені законодавством і Положенням про Департамент праці та соціального захисту населення.

  1. Управління відповідно визначених повноважень виконує такі функції:

1) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд директору Департаменту;
2) готує та подає на розгляд в установленому порядку директору Департаменту аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
3) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання директору Департаменту;
4) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
- вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) будинків-інтернатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
- проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними;
- забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;
- організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;
- контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;
- співпрацює з недержавними організаціями та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, іншим соціально вразливим  громадянам;
- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;
- сприяє інтеграції у суспільство бездомних осіб та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;
5) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
- сприяє розвитку центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
- координує діяльність центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;     
6) одержує у встановлені строки від підвідомчих установ проекти річних та поточних планів і розрахунки відповідних асигнувань, готує узагальнені висновки для розгляду керівниками управління та подання місцевими органами влади, Міністерству соціальної політики України;
7) розробляє проекти річних планів розвитку мережі будинків-інтернатів, інших установ соціального захисту населення;
8) проводить розрахунки потреби в асигнуваннях на соціальний захист населення, чисельності працівників і фонду оплати праці, подає їх до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерство соціальної політики України;
9) готує пропозиції до рішень про затвердження підвідомчими установами обсягів асигнувань із обласного бюджету в розрізі установ;
10) готує матеріали для затвердження кошторисів доходів та видатків на утримання установ і виконання заходів, що фінансуються з обласного бюджету, субвенції на виплату постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в розрізі районів;
11) готує матеріали для відкриття фінансування підвідомчих установ та інших заходів соціального захисту населення та надає їх до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та Головного управління державної казначейської служби України у Полтавській області;
12) здійснює роботу по підготовці пропозицій про вдосконалення структури апарату управління та підвідомчих установ, готує матеріали по затвердженню і перегляду типових штатів та штатних нормативів;
13) перевіряє додержання кошторисно-фінансової і штатної дисципліни бюджетних установ, лімітів чисельності, законодавства з питань оплати праці, тривалості робочого часу і відпусток, витрат фонду оплати праці, діючих схем посадових окладів і ставок заробітної плати робітників і службовців, суміщення, сумісництва, заміщення, розширення зон обслуговування;
14) забезпечує одержання у встановлені строки від підвідомчих установ статистичних і оперативних звітів, аналізує і готує по них висновки. Складає статистичні і оперативні звіти за встановленими формами і періодичності, забезпечує їх своєчасну звірку і подання Міністерству соціальної політики України, органам статистики, відповідним структурам обласної державної адміністрації;
15) аналізує дані про мережу, контингент і витрати на соціальний захист області, складає зведені довідки і економічні розробки;
16) разом з іншими відділами Департаменту розглядає пропозиції підвідомчих установ і готує для затвердження кошториси доходів і видатків,  розглядає підсумки виконання планових завдань будинками-інтернатами та їх підсобними господарствами, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управлінь праці та соціального захисту населення;
17)  організує підвищення кваліфікації працівників підвідомчих установ з питань планування, фінансування, статистичного і оперативного обліку і звітності.

5.  Управління має право:
1) залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій спеціалістів інших підрозділів  Департаменту праці та соціального захисту населення, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з керівниками);
2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції;
4) здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, за господарсько-фінансовою діяльністю підвідомчих установ;
5) проводити планові та позапланові перевірки діяльності підвідомчих установ.

6.     Управління очолює Перший заступник директора Департаменту – начальник управління, який призначається і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевої влади, підприємствами, установами, організаціями, а також релігійними, благодійними організаціями і об'єднаннями громадян.
8. До складу Управління входять планово-фінансовий відділ та відділ стаціонарних установ.                 

 

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності керівників відділів, що входять до складу управління;
2) забезпечує належні умови для виконання функціональних обов’язків працівників підконтрольних відділів;
3) готує в межах своєї компетенції пропозиції до наказів директора Департаменту, організовує роботу та контролює їх виконання;
4) пропонує і погоджує структуру Департаменту, структуру та положення про структурні підрозділи Департаменту, функціональні обов'язки його працівників;
5) організовує роботу по складанню кошторису доходів і видатків, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління, здійснює контроль за виконанням кошторису;
6) бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників та спеціалістів відділів управління, керівників та головних бухгалтерів інтернатних установ, міськ(рай)управлінь праці та соціального захисту населення.
7) є головою тендерного комітету Департаменту.

 

 Перший заступник директора
Департаменту - начальник управління                                            Н.С.Черняк