ЗАТВЕРДЖЕНО
            Наказ директора Департаменту
праці та соціального захисту 
населення  Полтавської
обласної державної
адміністрації

15.05.2013                 № 50

Положення
про управління кадрової роботи  та у справах соціального захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Департаменту праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

1. Управління у справах кадрової роботи  та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі-управління) є структурним підрозділом Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації  (далі-Департамент),  підзвітним та підконтрольним директору Департаменту.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішенням обласної ради, Регламентом Департаменту, наказами директора Департаменту, положенням про Департамент, а також цим Положенням про управління.

3. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) реалізація державної політики у сфері забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
2) визначення основних напрямів роботи по організації соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) розробка прогнозів планування та здійснення на території області заходів щодо забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
4) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів обласних програм соціально-економічного розвитку;
6) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
7)бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
8) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
9)   готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
10) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
13) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
14) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
15) надає адміністративні послуги;
16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
17)забезпечення виконання вимог законодавства про захист персональних даних під час збирання, зберігання, обробки, використання та передачі третім особам персональних даних;
18) здійснює організаційно – методичні координації роботи райдержадміністрацій, міськвиконкомів, організацій та установ усіх форм власності з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
19) забезпечує організацію діловодства та здійснення контролю за ним в Департаменті праці відповідно до чинних правил;
20)  забезпечує зберігання документації щодо діяльності Департаменту праці та передачі її на державне зберігання у встановленому порядку;
21) забезпечує своєчасний розгляд письмових та усних звернень громадян в Департамент праці, контроль за веденням особистого прийому громадян;
22) здійснює контроль за своєчасним виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Полтавської обласної ради, наказами директора Департаменту, інших документів в Департаменті;
23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
24) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
25) здійснює інші передбачені законом повноваження.

          4. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції: 

     1)   організує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
2) організовує розробку та здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків  Чорнобильської катастрофи і соціальним захистом постраждалих громадян;
3) здійснює організаційне керівництво і координацію роботи  з питань соціально-правового та медичного захисту постраждалих громадян;
4) організовує, координує, та контролює, роботу пов'язану з медичним забезпеченням та оздоровленням постраждалих громадян;
5) проводить в області роботу по забезпеченню житлом чорнобильців;
6) проводить особистий прийом громадян з питань реалізації в області вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
7) розглядає заяви, скарги, пропозиції громадян, а також підприємств установ, організацій з питань, віднесених до компетенції управління;
8) забезпечує реалізацію державної політики з питань державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Департаменті;
9) забезпечує додержання правил ведення  загального діловодства та архівної справи в Департаменті;
10) забезпечує функціонування у Департаменті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Департаменту; 
11) здійснює облік письмових і усних звернень громадян, контролює своєчасність їх розгляду в Департаменті;

5. Управління має право:

1) одержувати безоплатно від місцевих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) брати участь, в порядку встановленому законодавством, в перевірках щодо дотримання норм чинного законодавства з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів, які займаються соціальним захистом постраждалого населення райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, господарювання і підпорядкування, про хід виконання завдань і законів у сфері соціального захисту постраждалого населення та в установленому законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства.

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

          7. До складу Управління входить відділ роботи з кадрами, зверненнями громадян та відділ у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

          8.  Начальник управління:

          1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності керівників відділів, що входять до складу управління;
2) готує в межах своєї компетенції пропозиції до наказів директора Департаменту, організовує роботу та контролює їх виконання;
3) пропонує і погоджує структуру підрозділів управління, функціональні обов'язки його працівників;
4) бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників та спеціалістів відділів управління, міськрайуправлінь праці та соціального захисту населення.  

          9. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з релігійними, благодійними організаціями та об'єднаннями громадян.

 

 

Начальник управління праці Департаменту
праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації                                          Л.Г.Новосад