ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  директора Департаменту
праці та соціального захисту
населення Полтавської обласної
державної адміністрації
від 15.05.2013   № 50  


 

Положення
про управління праці Департаменту праці та
соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

 

1. Управління праці (далі - управління) є структурним підрозділом Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної облдержадміністрації (далі Департаменту), що утворюється наказом директора Департаменту та є підзвітним і підконтрольним йому.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, Положеннями про Департамент, управління та наказами директора Департаменту.
3. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики  та здійснює контроль за їх реалізацією;
бере участь у підготовці пропозицій до проектів обласних програм соціально-економічного розвитку;
бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
забезпечує захист персональних даних;
надає адміністративні послуги;
здійснює інші передбачені законом повноваження.
4. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:
організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об'єднаннями;
здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
бере участь у розробленні та реалізації обласних програм, спрямованих на запобігання нещасних випадків та удосконалення системи управління охороною праці підприємств та установ відомчого підпорядкування;
розробляє (бере участь у розробленні) обласної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
вивчає стан трудової міграції в області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;
забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян;
виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Управління  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
подавати у разі потреби обласній державній адміністрації, Мінпраці пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері праці, зайнятості, професійної освіти, трудової міграції;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та Департаменту, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів   обласної   державної   адміністрації,   органів   місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
під час виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними   органами   виконавчої   влади,   органами   місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з релігійними організаціями та об'єднаннями громадян;
проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.
6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Полтавської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
7. До складу Управління входить відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин, відділ державної експертизи умов праці та правового забезпечення.
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
подає пропозиції директору Департаменту щодо кошторису доходів та видатків і штатного розпису управління;
пропонує структуру, положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов'язки його працівників;
готує у межах своєї компетенції пропозиції до наказів директора Департаменту організовує і контролює їх виконання;
подає пропозиції керівництву Департаменту про призначення на посади, звільнення з посад;
бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників його структурних підрозділів.
9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

Начальник управління  праці Департаменту
праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації                           Л.Г.Новосад