ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  директора Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
від 15.05.2013   №  50

                                                       

 

 

 

Положення
про управління соціального захисту населення
Департаменту праці та соціального
захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

1. Управління соціального захисту населення (далі - управління) є  структурним  підрозділом  Департаменту праці  та  соціального  захисту  населення Полтавської облдержадміністрації (далі Департаменту), що утворюється наказом директора Департаменту та є підзвітним і підконтрольним йому.

2. Управління  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і  законами  України, указами  Президента  України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями  голови  Полтавської облдержадміністрації, рішеннями  Полтавської  обласної  ради, постановами  колегії  Департаменту праці  та  соціального  захисту  населення, Положенням про Департамент праці  та  соціального  захисту  населення  облдержадміністрації, Регламентом Департаменту праці  та  соціального  захисту  населення, наказами директора Департаменту праці  та  соціального  захисту  населення, цим Положенням про управління.

3. Основними  завданнями управління  є:

3.1. Забезпечення  на території  області  реалізації   державної  політики  у  сфері  соціального  захисту громадян з обмеженими фізичними можливостями та  ветеранів.
3.2. Забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства  про  соціальний  захист  населення.
3.3. Формування  проектів   цільових  комплексних  програм щодо   соціального   захисту  населення.
3.4. Сприяння  органам  місцевого самоврядування у  вирішенні  питань  соціального  захисту  інвалідів та ветеранів.
3.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів системи соціального захисту населення.
3.6. Систематизація чинного законодавства про пенсійне забезпечення та соціальної допомоги і пільг населенню.
3.7. Здійснення контролю за правильністю призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду.

         4. Управління відповідно  до  покладених  на  нього  завдань:

         4.1. Проводить моніторинг  у  сфері  соціального  захисту інвалідів, ветеранів  війни.
4.2. Вносить  пропозиції  до  програм  соціально-економічного  розвитку області та приймає участь у її реалізації; бере участь у розробці інших цільових (комплексних)  програм з питань, що належать до його компетенції.
4.3. Розробляє  і  готує  на розгляд та затвердження проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що входять   до  компетенції  управління.
4.4. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; здійснює контроль за направленням рай(міськ)управліннями інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ.
4.5. Забезпечує створення банку даних з проблем інвалідності.
4.6. Здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;
4.7. Організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації.
4.8. Підтримує в актуальному стані базу  даних інвалідів по забезпеченню спецавтотранспортом; забезпечує своєчасність зняття та постановки на облік інвалідів.
4.9. Веде  документацію, пов’язану  з  обліком  та  видачею наявного у користуванні інвалідів автотранспорту.
4.10. Організовує, координує та контролює здійснення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.
4.11. Забезпечує підготовку документів до Комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації щодо визнання гуманітарною допомогою автомобілів, що надходять на адресу Департаменту праці та соціального захисту населення від іноземних донорів для подальшої передачі у користування інвалідам.
4.12. Виконує функції пов’язані з митним оформленням гуманітарних автомобілів.
4.13. Забезпечує  своєчасність  виклику, підготовки  документів  та  видачу  інвалідам  автомобілів.
4.14. Спрямовує  і  контролює  роботу  управлінь  праці  та  соціального  захисту  населення; вивчає, узагальнює, поширює  досвід  і  впроваджує  прогресивні  методи  в  практику  їх  роботи; надає  практичну  та  організаційно-методичну  допомогу.
4.15. Сприяє організації та приймає участь у проведенні Міжнародного дня інвалідів та ін.
4.16. Здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за  забезпеченням інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно-курортним лікуванням.
4.17. Розробляє основні напрямки роботи, подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, які відносяться до компетенції управління.
4.18. Проводить  роботу  з  підвищення  кваліфікації, підготовки  та  перепідготовки  працівників відділу  та  відповідних  структурних  підрозділів  управлінь  праці  та  соціального  захисту  населення.
4.19. Забезпечує  своєчасний  розгляд  звернень  громадян  та  об’єднань, вживає  заходи  по  усуненню  причин  виникнення  скарг, проводить  прийом  громадян.
4.20. Організовує  через  засоби  масової  інформації  роз’яснення  нормативно-правових  актів  про  соціальний захист  та  обслуговування  населення.
4.21. Проводить систематизацію чинного законодавства про соціальний захист громадян відповідної категорії.
4.22. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.23. Виконує  інші  функції, передбачені  законодавством  і  Положенням  про  Департамент праці  та  соціального  захисту  населення.
4.24. Організовує контроль в межах своєї компетенції за наданням окремим категоріям громадян установлених допомог, компенсацій, пільг, субсидій та інших соціальних виплат.
4.25. Проводить моніторинг у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення.

  1. Координує і контролює роботу підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу; сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, розвитку недержавних систем пенсійного забезпечення, впровадження та розвитку багаторівневої пенсійної системи.
  2. Здійснює координаційно - методичні функції та моніторинг у сфері надання компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опаленняє
  3. Здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту  населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України.
  4. Організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист” та „Про жертви нацистських переслідувань”.
  5. Аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
  6. Забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
  7. Складає, аналізує звіти управлінь праці та соціального захисту населення з питань надання пільг громадянам, призначення субсидій та адресних соціальних допомог населенню. Вживає заходів по підвищенню виконавської дисципліни управлінь праці та соціального захисту населення при поданні звітів та інформацій Департаменту.
  8. Забезпечує складання, підготовку і подання в установленому порядку звітів згідно встановлених форм Міністерству соціальної політики України.
  9. На основі аналізу вносить пропозиції Міністерству соціальної політики України, обласній державній адміністрації по удосконаленню механізму надання пільг громадянам, призначення субсидій та адресних соціальних допомог населення.

5.Управління має право:

5.1. Готувати пропозиції обласній державній адміністрації, Міністерству соціальної політики України щодо поліпшення ситуації у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення на території області.
5.2. Залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту, обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).
5.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Департаменту, обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.4. Проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.
5.5. Випускати в установленому порядку інформаційні проспекти та інші матеріали.
5.6. Залучати спеціалістів для вивчення стану справ з питань надання пільг громадянам, субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати тощо, на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг, призначення та своєчасності виплати адресних соціальних допомог, здійснення контролю за своєчасністю призначення та виплатою пенсій органами Пенсійного фонду.
5.6. Представляти Департамент в державних та громадських організаціях, судах при розгляді питань щодо надання пільг громадянам, призначення субсидій та адресних соціальних допомог населенню.
5.7. Вимагати від структурних підрозділів управлінь праці та соціального захисту населення, в особі їх керівників, виконання діючого законодавства з питань надання пільг громадянам, призначення субсидій та адресних соціальних допомог населенню.
5.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Полтавської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

7.  До складу Управління входить відділ у справах інвалідів та ветеранів, відділ грошових виплат та компенсацій, пільг та субсидій.

8. Начальник управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників управління.
8.2. Готує в межах своєї компетенції пропозиції до наказів начальника Департаменту, організовує та контролює їх виконання.
8.3. Пропонує і погоджує структуру Департаменту, структуру та положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов’язки його працівників.
8.4. Бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішені кадрових питань щодо керівників та спеціалістів відділів управління, міськрайуправлінь праці та соціального захисту населення.
9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління соціального
захисту населення                                                                             С.В.Матуйзо