КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 996
Київ

              Про забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N  688 (  688-2014-п ) від 26.11.2014
N  234 (  234-2015-п ) від 08.04.2015
N  301 (  301-2015-п ) від 14.05.2015 }

   { Установити, що громадська антидискримінаційна  експертиза
проводиться  громадськими   організаціями,  фізичними  та
юридичними  особами  в  рамках   публічного  громадського
обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно
до  Порядку,  затвердженого  цією  Постановою,  згідно  з
Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п ) від 30.01.2013 }

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Порядок проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань
формування та реалізації державної політики;

     Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному  органі  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній,   районній   у   мм.   Києві  та  Севастополі  державній
адміністрації.

     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів  України  зміни,  що
додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р.
N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про  додаткові  заходи  щодо  забезпечення
участі   громадськості   у   формуванні  та  реалізації  державної
політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3211);

     постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10
(  10-2010-п  )  "Про  затвердження  Порядку залучення громадян до
формування та реалізації  державної  політики"  (Офіційний  вісник
України, 2010 р., N 1, ст. 28).

     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та
Севастополі державним адміністраціям:

     вжити заходів для проведення протягом  трьох  місяців  з  дня
набрання  чинності  цією  постановою  установчих  зборів за участю
інститутів громадянського суспільства  для  утворення  громадських
рад  при  центральних  і  місцевих  органах  виконавчої  влади  та
забезпечити їх функціонування;

     до утворення  зазначених   рад   забезпечити   функціонування
громадських рад, утворених до набрання чинності цією постановою;

     відповідно до законодавства  забезпечити  урахування  позиції
професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх
об’єднань  під  час  прийняття  рішень  з  питань,  що  стосуються
формування   та   реалізації   соціально-економічної   політики  і
регулювання  соціально-трудових відносин. { Абзац четвертий пункту
4   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     5. Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  під час
проведення консультацій з громадськістю та  утворення  громадських
рад  при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими
цією постановою Порядком і Типовим положенням.

     6.  З  метою  забезпечення  врахування  громадської  думки  у
процесі   підготовки  та  організації  виконання  рішень  Кабінету
Міністрів  України,  формування  та реалізації державної політики,
вирішення питань місцевого значення:

     Секретаріатові   Кабінету   Міністрів   України   забезпечити
проведення  не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських
рад,   утворених  при  міністерствах,  інших  центральних  органах
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласних,      Київській      та      Севастопольській     міських
держадміністраціях,  з  Прем’єр-міністром  України, іншими членами
Кабінету Міністрів України;

     Раді   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,  обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям
забезпечити  проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів
громадських  рад,  утворених при районних, районних в мм. Києві та
Севастополі   держадміністраціях,   відповідно   з   Головою  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     7.  Припинити повноваження громадських рад при міністерствах,
інших   центральних   органах  виконавчої  влади,  Раді  міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київській    та
Севастопольській  міських,  районних,  районних  у  мм.  Києві  та
Севастополі  державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014
року.

     Міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади,
Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та
Севастополі  державним  адміністраціям вжити заходів до формування
нового складу громадських рад відповідно до Типового положення про
громадську  раду  при  міністерстві,  іншому  центральному  органі
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласній,   Київській   та   Севастопольській  міській,  районній,
районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі  державній адміністрації,
затвердженого цією постановою.
{  Постанову  доповнено  пунктом  7  згідно  з Постановою КМ N 688
( 688-2014-п ) від 26.11.2014 }

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 17

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

                             ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

     1. Цей  Порядок  визначає  основні  вимоги  до  організації і
проведення органами виконавчої влади консультацій з  громадськістю
з питань    формування    та    реалізації    державної   політики
(далі - консультації з громадськістю).

     2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення
громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання
можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність
органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності,
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

     Проведення консультацій   з   громадськістю    має    сприяти
налагодженню   системного   діалогу  органів  виконавчої  влади  з
громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих
питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської
думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів
таких рішень.

     3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що
стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та
захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

     4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю
враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття
остаточного рішення або в подальшій його роботі.

     5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган
виконавчої    влади,   який   є   головним   розробником   проекту
нормативно-правового  акта  або  готує  пропозиції щодо реалізації
державної  політики  у  відповідній сфері державного і суспільного
життя.

     Інформація,   пов’язана   з   організацією   та   проведенням
консультацій   з   громадськістю,   оприлюднюється   у  спеціально
створеній   рубриці   “Консультації  з  громадськістю”  офіційного
веб-сайту органу виконавчої влади.
{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний  план
проведення  консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)
з урахуванням основних завдань,  визначених  Програмою  діяльності
Кабінету  Міністрів  України,  Державною  програмою економічного і
соціального розвитку  України,  планом  законопроектних  робіт  та
іншими  документами,  а  також  результатів  проведення попередніх
консультацій з громадськістю.

     Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій
громадських  рад,  утворених при міністерствах,  інших центральних
органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки
Крим,  обласних,  Київській та Севастопольській міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі
- громадська рада).

     Орієнтовний план     затверджується    до    початку    року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та
в інший прийнятний спосіб.

     7.  Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації,
творчі  спілки,  професійні  спілки  та  їх об’єднання, асоціації,
організації  роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації
населення,    недержавні    засоби    масової   інформації,   інші
непідприємницькі  товариства  та установи, легалізовані відповідно
до  законодавства  (далі  - інститути громадянського суспільства),
можуть   ініціювати  проведення  консультацій  з  громадськістю  з
питань,   не  включених  до  орієнтовного  плану,  шляхом  подання
відповідних  пропозицій  громадській раді або безпосередньо органу
виконавчої  влади. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     У   разі  коли  пропозиція  щодо  проведення  консультацій  з
громадськістю  з  одного  питання  надійшла не менше ніж від трьох
інститутів    громадянського    суспільства,   такі   консультації
проводяться  обов'язково.  {  Абзац  другий  пункту  7 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }

     Ініціювати проведення  консультацій   з   громадськістю,   не
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

     8.  Орган  виконавчої  влади  протягом  трьох  робочих днів з
початку  проведення консультацій з громадськістю подає громадській
раді    проекти    відповідних    нормативно-правових   актів   та
інформаційно-аналітичні матеріали до них.
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     9. До  участі  у  проведенні  консультацій  з   громадськістю
залучаються    в    установленому    порядку    органи   місцевого
самоврядування.

     10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з
громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації,  надають
їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

     11.   Консультації   з   громадськістю  проводяться  у  формі
публічного  громадського  обговорення,  електронних консультацій з
громадськістю  (безпосередні  форми) та вивчення громадської думки
(опосередкована форма).

     Консультації  з громадськістю у формі публічного громадського
обговорення,  електронних консультацій з громадськістю та вивчення
громадської  думки  з  одних і тих самих питань можуть проводитись
одночасно.
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     12.   В  обов’язковому  порядку  проводяться  консультації  з
громадськістю  у  формі публічного громадського обговорення та/або
електронних    консультацій    з   громадськістю   щодо   проектів
нормативно-правових актів, які:

     стосуються   конституційних   прав,   свобод   та  обов’язків
громадян;

     стосуються   життєвих   інтересів   громадян,  у  тому  числі
впливають на стан навколишнього природного середовища;

     передбачають  провадження  регуляторної  діяльності  у певній
сфері;

     визначають   стратегічні   цілі,   пріоритети  і  завдання  у
відповідній  сфері  державного  управління  (у  тому числі проекти
державних  і  регіональних  програм  економічного,  соціального  і
культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

     стосуються   інтересів   територіальних   громад,  здійснення
повноважень    місцевого   самоврядування,   делегованих   органам
виконавчої влади відповідними радами;

     визначають порядок надання адміністративних послуг;

     стосуються   правового   статусу  громадських  об’єднань,  їх
фінансування та діяльності;

     передбачають  надання  пільг  чи  встановлення  обмежень  для
суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

     стосуються  присвоєння  юридичним  особам  та  об’єктам права
власності,  які  за ними закріплені, об’єктам права власності, які
належать   фізичним  особам,  імен  (псевдонімів)  фізичних  осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

     стосуються   витрачання   бюджетних  коштів  (звіти  головних
розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

     Строк   проведення   таких   консультацій   з   громадськістю
визначається  органом виконавчої влади і повинен становити не менш
як 15 календарних днів.

     Проекти   регуляторних   актів   виносяться   на   громадське
обговорення   з  урахуванням  вимог  Закону  України  "Про  засади
державної    регуляторної    політики    у   сфері   господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
{  Пункт  12  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію  і
проведення публічних заходів: { Абзац перший пункту 13 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }

     конференцій, форумів,   громадських   слухань,   засідань  за
круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю; { Абзац
другий  пункту  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Інтернет-конференцій, відеоконференцій. { Абзац третій пункту
13 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть
проводитися  засідання  громадських рад, інших допоміжних органів,
утворених  при  органах  виконавчої  влади.  {  Пункт 13 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  )  від
08.04.2015 }

     14. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить
орган  виконавчої влади у такому порядку: { Абзац перший пункту 14
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п )
від 08.04.2015 }

     визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

     приймає рішення про проведення обговорення;

     розробляє план    заходів   з   організації   та   проведення
обговорення (у разі потреби);

     вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних
груп  населення,  а  також  суб'єктів  господарювання,  інститутів
громадянського суспільства,  органів місцевого  самоврядування  та
інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

     оприлюднює в  обов'язковому порядку інформацію про проведення
обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або за
відсутності  відповідної  технічної  можливості в інший прийнятний
спосіб;  {  Абзац  шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     збирає та   аналізує   інформацію  про  оцінку  громадськістю
ефективності  запропонованого  органом  виконавчої   влади   шляху
вирішення питання;

     формує експертні  пропозиції  щодо  альтернативного вирішення
питання;

     забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час
прийняття остаточного рішення;

     проводить  аналіз  результатів  обговорення;  { Абзац десятий
пункту  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     оприлюднює результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті
органу  виконавчої  влади або за відсутності відповідної технічної
можливості  в  інший прийнятний спосіб. { Абзац одинадцятий пункту
14   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Для організаційного   забезпечення   проведення    публічного
громадського  обговорення  орган  виконавчої влади може утворювати
робочу групу.

     15. В інформаційному повідомленні про  проведення  публічного
громадського обговорення зазначаються:

     найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить
обговорення;

     питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

     варіанти вирішення питання;

     адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному
веб-сайті  органу виконавчої влади тексту проекту акта; { Пункт 15
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     соціальні групи населення та заінтересовані сторони,  на  які
поширюватиметься дія прийнятого рішення;

     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац
сьомий  пункту  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     відомості  про  місце  і  час  проведення  публічних заходів,
порядок  обговорення,  акредитації  представників  засобів масової
інформації,  реєстрації  учасників;  {  Абзац восьмий пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     порядок   участі   в   обговоренні  представників  визначених
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац
дев'ятий  пункту  15  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових
пропозицій  та  зауважень;  {  Абзац десятий пункту 15 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }

     адреса і  номер  телефону,  за якими надаються консультації з
питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

     прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

     16.  Електронні  консультації  з  громадськістю проводяться у
підрубриці   "Електронні  консультації  з  громадськістю"  рубрики
"Консультації   з   громадськістю"   офіційного  веб-сайту  органу
виконавчої влади.

     Під  час  проведення електронних консультацій з громадськістю
враховуються    строки    та    порядок    оприлюднення   проектів
нормативно-правових   і  регуляторних  актів,  визначені  Законами
України  "Про  доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та "Про
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності" ( 1160-15 ).

     Для  проведення  електронних  консультацій  з громадськістю з
питань,  визначених  у  пункті  12 цього Порядку, використовується
також урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада".
{  Пункт  16  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     17.   Під   час   проведення   електронних   консультацій   з
громадськістю   орган   виконавчої   влади  оприлюднює  на  своєму
офіційному  веб-сайті  та  на  урядовому  веб-сайті  "Громадянське
суспільство  і  влада"  інформаційне  повідомлення  про проведення
електронних   консультацій,  текст  проекту  акта,  винесеного  на
обговорення.

     В  інформаційному  повідомленні  про  проведення  електронних
консультацій з громадськістю зазначаються:

     найменування   органу   виконавчої   влади,   який  проводить
електронні консультації з громадськістю;

     назва   проекту   акта  або  стислий  зміст  пропозиції  щодо
реалізації  державної  політики  у  відповідній сфері державного і
суспільного життя, винесеної на обговорення;

     соціальні  групи  населення та заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься   дія   рішення,   яке   планується  прийняти  за
результатами електронних консультацій з громадськістю;

     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних
соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

     електронна  адреса,  строк  і  форма  подання  пропозицій  та
зауважень;

     номер  телефону, за яким надаються консультації з питання, що
винесено на обговорення;

     прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
{  Пункт  17  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     18.   Консультації   з  громадськістю  розпочинаються  з  дня
оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.
{  Пункт  18  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     19.    Пропозиції    та   зауваження   учасників   публічного
громадського  обговорення подаються в усній та письмовій формі під
час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну
адреси,  зазначені  в  інформаційному  повідомленні про проведення
публічного громадського обговорення.

     Під  час  проведення заходів у рамках публічного громадського
обговорення  ведеться  протокол,  у  якому фіксуються висловлені в
усній формі пропозиції і зауваження.

     Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з
громадськістю  подаються  в  письмовій формі на електронну адресу,
зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних
консультацій  з  громадськістю,  а  також за допомогою спеціальних
сервісів урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та
офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності.

     Інститути  громадянського  суспільства,  наукові та експертні
організації,  інші  юридичні  особи  під  час подання пропозицій і
зауважень  у  письмовій  формі  зазначають  своє  найменування  та
місцезнаходження.

     Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
{  Пункт  19  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     20. Пропозиції та зауваження,  що надійшли під час публічного
громадського     обговорення,     електронних    консультацій    з
громадськістю,  вивчаються  та  аналізуються  із залученням у разі
потреби відповідних фахівців. { Абзац перший пункту 20 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }

     За    результатами   публічного   громадського   обговорення,
електронних  консультацій  з громадськістю органи виконавчої влади
готують  звіт,  в  якому зазначається: { Абзац другий пункту 20 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     найменування органу    виконавчої    влади,   який   проводив
обговорення;

     зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на
обговорення;

     інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

     інформація про  пропозиції,  що надійшли до органу виконавчої
влади  за  результатами  обговорення, із зазначенням автора кожної
пропозиції;  { Абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     інформація про    врахування    пропозицій    та    зауважень
громадськості  з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та
причин неврахування пропозицій та зауважень;

     інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

     21.  Звіт  про результати публічного громадського обговорення
та електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади
в  обов’язковому  порядку  доводить до відома громадськості шляхом
оприлюднення  на  своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті
"Громадянське  суспільство і влада" (у разі проведення електронних
консультацій  з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший
прийнятний  спосіб  не пізніше ніж через два тижні після прийняття
рішень за результатами обговорення.
{  Пункт  21  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

     проведення соціологічних    досліджень    та     спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,
фокус-групи тощо);

     створення телефонних "гарячих ліній",  проведення моніторингу
коментарів,  відгуків,  інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

     опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян
пропозицій  та  зауважень  з   питання,   що   потребує   вивчення
громадської думки.

     23. Вивчення  громадської думки організовує і проводить орган
виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

     визначає:

     - потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

     - питання,  з яких проводиться  вивчення  громадської  думки,
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

     - строк, форми і методи вивчення громадської думки;

     - на  конкурсній  основі дослідницькі організації,  фахівців,
експертів,  громадські  організації,  які  проводитимуть  вивчення
громадської думки;

     - ступінь  репрезентативності  соціальних  груп  населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;

     отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення
громадської думки;

     узагальнює громадську  думку  щодо  запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки;

     забезпечує врахування громадської  думки  під  час  прийняття
органом   виконавчої   влади  остаточного  рішення  з  питань,  що
потребували вивчення громадської думки;

     оприлюднює в обов'язковому порядку  на  офіційному  веб-сайті
органу  виконавчої  влади  та в інший прийнятний спосіб результати
вивчення громадської думки.

     24. У  звіті  про  результати  вивчення   громадської   думки
зазначається:

     найменування органу   виконавчої   влади,   який  організував
вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

     найменування адміністративно-територіальної  одиниці  у  разі
вивчення громадської думки на окремій території;

     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення
думки яких проводилося;

     тема та питання,  з  яких  проводилося  вивчення  громадської
думки;

     методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

     ступінь допустимого    відхилення    від    обраної    моделі
дослідження;

     інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

     узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування
під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;

     обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі    неврахування
громадської думки.

     25. Для   організації  вивчення  громадської  думки  з  метою
отримання об'єктивної та достовірної інформації  орган  виконавчої
влади   може  відповідно  до  законодавства  укладати  договори  з
дослідницькими організаціями,  фахівцями,  експертами, інститутами
громадянського  суспільства  про  проведення  на умовах відкритого
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень,
експрес-аналізу  пропозицій  різних  соціальних  груп населення та
заінтересованих сторін.

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації

     1. Громадська  рада  при  міністерстві,  іншому  центральному
органі  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної Республіки
Крим,  обласній,  Київській та Севастопольській міській, районній,
районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі держадміністрації (далі -
громадська  рада)  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом,
утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та
реалізації державної політики.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією
(  254к/96-ВР ) та законами України,  указами Президента України і
постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до
Конституції  (  254к/96-ВР  ) та законів України,  актами Кабінету
Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду,
розробленим на основі цього Типового положення.

     Положення про громадську раду розробляється громадською радою
та  затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено
(далі  -  орган).  { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному
веб-сайті   органу   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту
затвердження.  {  Абзац  пункту  2  в  редакції Постанови КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Розроблення  та затвердження змін до Положення про громадську
раду   здійснюється   у  тому  ж  порядку,  що  і  розроблення  та
затвердження  Положення  про  громадську  раду. { Абзац пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     3. Основними завданнями громадської ради є:

     сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на
участь  в  управлінні державними справами; { Абзац другий пункту 3
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п )
від 08.04.2015 }

     здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;
{  Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час
формування  та  реалізації  державної  політики. { Абзац четвертий
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

     1)  готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану
проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення
консультацій, не передбачених таким планом;
{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації
консультацій з громадськістю;

     3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань,
щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також
щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань
формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері,
удосконалення роботи органу;
{ Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     4)   проводить   відповідно   до   законодавства   громадську
експертизу   діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну
експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів
нормативно-правових актів, які розробляє орган;
{  Підпункт  4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015, N 301 ( 301-2015-п ) від
14.05.2015 }

     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом
пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості
та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації,
яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним
нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію
корупції;
{ Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою
діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному
веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

     7)   збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про
пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення
питань, які мають важливе суспільне значення;
{ Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних
питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

     9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

     5. Громадська рада має право:

     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

     2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних
та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і
наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за
згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
{ Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції,
засідання за круглим столом та інші заходи;

     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої
влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності ради;

     5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з
питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у
триденний строк після початку таких консультацій.
{ Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому
порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

     6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій,
творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій,
організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів
масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства),
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність
на території України.

     До   складу   громадської   ради   при  міністерстві,  іншому
центральному   органі   виконавчої   влади   можуть   бути  обрані
представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять
свою  діяльність  у  сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного
органу,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і
завдання діяльності.

     Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї
організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків
(відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих
організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного
представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу
громадської ради.

     До складу громадської ради не можуть бути обрані представники
інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами
України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах
шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на
установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами
громадянського  суспільства.  {  Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від
08.04.2015 }

     Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими
зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб. { Абзац другий
пункту  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

     До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по
одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського
суспільства.

     Членство в громадській раді є індивідуальним.

     8.  Для  формування  складу громадської ради орган не пізніше
ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення
установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за
участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна
група).

     Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її
повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група
утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до
закінчення її повноважень.

     У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної
групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

     До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої
громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені
достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства,
які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники
органу, при якому утворюється громадська рада.

     Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на
своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її
утворення.

     Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення
установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на
своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб
підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення
про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів,
порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про
склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та
номер телефону відповідальної особи.

     Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи
подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

     рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;

     біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;

     копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;

     інформація    про    отримання    інститутом   громадянського
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних
даних;

     інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
- за період діяльності);

     відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за
30 календарних днів до їх проведення.

     У   разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих
інститутом  громадянського  суспільства,  встановленим цим Типовим
положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15
календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в
електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського
суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи
календарних днів.

     За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами
громадянського  суспільства,  на  відповідність  встановленим  цим
Типовим  положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім
календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів
до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих
зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського
суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із
зазначенням підстави для відмови.

     Підставами  для відмови представнику інституту громадянського
суспільства в участі в установчих зборах є:

     невідповідність документів, поданих інститутом громадянського
суспільства, вимогам цього Типового положення;

     неусунення      інститутом     громадянського     суспільства
невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим
Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього
пункту;

     невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або
делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6
цього Типового положення;

     недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах,
поданих для участі в установчих зборах;

     відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в
установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного
листа;

     перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який
делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у
процесі припинення.

     Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть
участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів
громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих
зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про
результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за
останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників,
а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення
установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше
ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на
офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

     Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває
уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів
до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія,
голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або
іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради
про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також
обирається новий склад громадської ради.

     Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який
складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення
установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих
зборів і подається органові.

     Орган   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму
офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох
робочих днів з моменту його надходження.
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     9.  Орган  на підставі протоколу установчих зборів затверджує
склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на своєму офіційному
веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів
з моменту затвердження.
{  Пункт  9  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі
рішення громадської ради у разі:

     систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її
засіданнях  без  поважних  причин  (більше  ніж  два рази підряд);
{ Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     надходження   повідомлення   від   інституту   громадянського
суспільства  за  підписом керівника, якщо інше не передбачено його
установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та
припинення його членства в громадській раді; { Абзац третій пункту
10   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського
суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

     неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі
громадської  ради  за  станом  здоров'я,  визнання його у судовому
порядку  недієздатним  або  обмежено  дієздатним;  {  Абзац п'ятий
пункту  10  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     подання членом громадської ради відповідної заяви;

     обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України,
депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
або  призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади
Автономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  самоврядування;
{  Пункт  10  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена
громадської ради; { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     смерті  члена  громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській
раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу
громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за
результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих
зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні
громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням
органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Орган
оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті
та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту
затвердження.  { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень
громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана
та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини
від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган
вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в
порядку,  встановленому  цим  Типовим  положенням  для  формування
складу  громадської  ради.  {  Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     10-1.   Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради
здійснюється у разі:

     коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох
кварталів;

     невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин
більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

     прийняття відповідного рішення на її засіданні;

     реорганізації або ліквідації органу.

     Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради
оформляється відповідним актом органу.

     У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав,
передбачених  абзацами  другим  -  четвертим  цього  пункту, орган
утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8
цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих
зборів з метою формування нового складу громадської ради.
{  Типове  положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     11.  Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа
членів   ради   на   її   першому  засіданні  шляхом  рейтингового
голосування.

     Одна  і  та  сама  особа не може очолювати одночасно більш як
одну  громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Типового
положення.

     Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються з
числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

     Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням
громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення
його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською
радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про громадську
раду.

     У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до
обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням
громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не
передбачено її рішенням.
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     12. Голова громадської ради:

     організовує діяльність громадської ради;

     організовує  підготовку і проведення її засідань, головує під
час  їх  проведення; { Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     підписує документи від імені громадської ради;

     представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом
Міністрів  України,  центральними  і місцевими органами виконавчої
влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;

     може брати участь у засіданнях колегії органу.

     13.  За заявою громадської ради керівник органу може покласти
здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника
органу.
{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що
проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за
ініціативою  голови  громадської ради, керівника органу або однієї
третини  загального  складу її членів. { Абзац перший пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому
числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на
офіційному  веб-сайті  органу.  { Пункт 14 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому
присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.
{ Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     Засідання громадської ради проводяться відкрито.

     У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом
дорадчого   голосу  керівник  органу,  його  заступник  або  інший
уповноважений  представник  органу.  {  Абзац  п'ятий  пункту 14 в
редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть
брати участь інші особи.

     15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим
голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на
засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.

     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є
обов'язковими для розгляду органом.

     Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій
громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його
прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів
громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на
офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб.
Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про
врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

     15-1.  На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за
участю   представників   органу   в   I   кварталі  кожного  року,
обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та
схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

     Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його
виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший
прийнятний спосіб.
{  Типове  положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

     16.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи
засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а
також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в
обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу
в рубриці "Громадська рада".
{  Пункт  16  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }

     17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням,
засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її
засідань здійснює орган.

     18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

                              ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

     1. У  Типовому  регламенті  місцевої державної адміністрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11  грудня
1999 р.  N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України,  1999 р.,
N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2009 р., N 40, ст. 1355):

     1) у пункті 43:

     після абзацу першого доповнити  пункт  новим  абзацом  такого
змісту:

     "З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами при місцевій держадміністрації  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів   України   від  3  листопада  2010  р.  N  996
утворюється громадська рада.".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

     2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:

     "Публічне громадське   обговорення   проекту    розпорядження
проводиться   відповідно  до  Порядку  проведення  консультацій  з
громадськістю  з  питань  формування   та   реалізації   державної
політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. N 996.".

     {  Пункт  2  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

     3. Параграф  171  Регламенту  Кабінету   Міністрів   України,
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р.  N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України,  2007 р.,
N 54,  ст.  2180;  2009 р.,  N 52,  ст.  1789,  N 94,  ст.  3211),
виключити.