Затверджую
штат у кількості 60 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 81892,00  грн. (вісімдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто дві гривні 00 коп.)
Голова обласної державної адміністрації
                                        (посада)
                                                     В.А.Головко
          (підпис керівника)        (ініціали і прізвище)
   
           (число, місяць, рік)                                                 М. П.
Зміни №1 до штатного розпису на 2015 рік
Департаменту праці та соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації                                                                          
вводиться в дію з 01 липня 2015 року
       
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних  посад Посадовий оклад
(грн.)
Фонд заробітної  плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
Затверджено штатним розписом 63 Х 85691
Виводиться з штатного розпису 3 Х 3799
Управління праці
Відділ оплати праці та врегулювання
 соціально-трудових відносин
1 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
2 Головний спеціаліст 1 1218 1218
Управління кадрової роботи та у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
Відділ у справах соціального захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи
1 Головний спеціаліст 1 1218 1218
 
Всього за посадовими окладами з
урахуванням змін
60 Х 81892
Директор Департаменту Л.В. Корнієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності Н. М. Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів В. А. Кравець
обласної державної адміністрації