Міністерство праці та соціальної політики України

ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   НАСЕЛЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З

м. Полтава

01.06.2011                                                                                               № 62

 

Про забезпечення доступу до публічної інформації

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону  України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2011 № 218 «Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,

НАКАЗУЮ :

 1. Визначити відповідальним в Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за організацію доступу до публічної інформації (прийом запитів на інформацію, надання консультації під час оформлення запитів на інформацію, реєстрацію, здійснення контролю за дотриманням термінів їх виконання, здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді на запити на інформацію  юридичним нормам, за підготовку та надання відповіді на запити на інформацію) сектор організаційної роботи Головного управління.
 2.  Призначити головним реєстратором запитів на інформацію Долинську Галину Іванівну – завідувача  сектору організаційної роботи.
 3. Затвердити:
  інструкцію по отриманню, реєстрації, розгляду запиту на інформацію, підготовки та надання відповідні на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання в Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації ( додаток  1);
  форму запиту на інформацію (додаток 2);
  форму Журналу для реєстрації запитів на інформацію (додаток 3);
  форму спеціального штампу   для  реєстрації запитів на інформацію (додаток 4).

 4. Головному спеціалісту відділу державної експертизи з умов праці та правового забезпечення Висоцькій Я.М. внести відповідні зміни до Регламенту та Положення про Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
 5. Сектору організаційної роботи (Долинська Г.І.) внести відповідні  зміни в Положення про сектор та посадову інструкцію.
 6. Першому заступнику начальника Головного управління Черняк Н.С., заступникам начальника Головного управління Матуйзо С.В. та Ткаленко В.О. організувати роботу щодо створення переліку публічної інформації, наявної у структурних підрозділах Головного управління за напрямками роботи та підтримати його в актуальному стані.
 7. Сектору організаційної роботи (Долинська Г.І.):
  запровадити облік запитів на інформацію;
  визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;
  створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
 8. 8. Відділу бухгалтерського обліку, звітності (Іщенко А.В.) замовити та виготовити  бланки запитів на інформацію ( для прийому запитів на інформацію в усній формі), Журнал для реєстрації  запитів на інформацію, спеціальний штамп для реєстрації запитів на інформацію.
  9. Сектору організаційної роботи (Долинська Г.І.) оприлюднити на веб-сайті Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про порядок доступу громадян до публічної інформації Головного управління.
  10. Відділу роботи з кадрами, зверненнями громадян (Корчака Л.В.) ознайомити з цим наказом працівників Головного управління під розпис.
  11. Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, міськ(рай)управлінням праці та соціального захисту населення, територіальним центрам соціального обслуговування (надання  соціальних послуг), будинкам-інтернатів вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації відповідно до законодавства.
  12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління – начальника управління праці Ткаленка В.О.

    

Начальник Головного управління

Л.В.Корнієнко

 

 

 

 

 

Додаток 1
до наказу Головного управління
від 01.06.2011 № 62

 

ІНСТРУКЦІЯ
по отриманню, реєстрації, розгляду запиту на інформацію, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання в Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

I. Загальні положення

 1. Дана інструкція впроваджується на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Інструкція дає роз'яснення поняття «Запит та інформацію», процедуру отримання, реєстрації, розгляду запиту на інформацію; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.
 3. Положення інструкції обов'язкові для виконання кожним відповідальним працівником Головного управління.

II.Поняття запиту на інформацію

         Запит на інформацію – це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

         Запит може бути індивідуальним або колективним, в усній, письмовій чи іншій формі (надісланий поштою, електронною поштою, факсом, телефоном).

 

III.Розпорядник публічної інформації Головного управління

         Розпорядником публічної інформації є структурні підрозділи Головного управління.
Відповідь на запити на інформацію дається за підписом начальника Головного управління та його заступників у межах повноважень.

IV. Процедура роботи із запитом на інформацію

 1. Відповідальний працівник Головного управління (далі реєстратор) надає (за необхідності) допомогу громадянину в складанні запиту на інформацію, приймає запит на інформацію, ставить штамп, відмічає на ньому дату отримання запиту та реєстраційний номер, вносить відповідні дані про запит до Журналу реєстрації запитів на інформацію та подає на резолюцію керівнику.
 2. Реєстраційний номер складається з п'яти цифр, з яких перші дві означають рік, інші три – порядковий номер.
 3. У разі, якщо запит надійшов в усній формі, реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника.
 4. Керівник структурного підрозділу, якому реєстратор передав запит, ставить свій підпис у Журналі реєстрації запитів на інформацію про отримання запиту, вивчає його, визначає відповідального виконавця та передає йому запит для виконання.
 5. Виконавець розглядає запит, готує у триденний термін відповідь на нього у 2-х примірниках, візує на 2-му примірнику, підписує у керівника та передає разом із запитом реєстратору.
 6. Контроль за своєчасним виконанням запиту на інформацію здійснює реєстратор.
 7. Другий примірник відповіді на запит реєстратор зберігає в папці «Запити на інформацію».
 8. Реєстратор подає всі необхідні матеріали для відправки в канцелярію Головного управління. Після відправки робить запис у Журналі реєстрації запитів на інформацію.

 

 

 

Додаток 2
до наказу Головного управління
від 01.06.2011 № 62

 

Форма бланку запиту на інформацію

Головне управління праці та
соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації

Іванова Івана Івановича
пров.Хоткевича,5
м.Полтава
36000
конт.тел _________________

 

 

Запит на інформацію

 

         Прошу надати інформацію щодо ____________________________________

______________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити документа)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

01.06.2011                                                                             _______________І.Іванов
                                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3
до наказу Головного управління
від 01.06.2011 № 62

 

Форма Журналу реєстрації запитів на інформацію

№ п/п

Дата надходження запиту

Прізвище, ім.»я, по батькові заявника

Домашня адреса заявника

Зміст запиту

Підпис відповідального і отриманні запиту

Відмітка виконавця запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до наказу Головного управління
від 01.06.2011 № 62

 

 

Форма штампу реєстрації запитів на інформацію

 

Головне управління праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Ідентифікаційний код  03195234

Запит на інформацію

Реєстраційний №____________ «_______»_________________20____р.