ЗАТВЕРДЖЕНО
На загальних зборах трудового
колективу Департаменту праці та
соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації

18 квітня 2014 року

 


ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації    
                                               1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації ( далі – Департамент) розроблені відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України і є основним актом, що регулює умови праці та внутрішній трудовий розпорядок в установі, а  також порядок  і умови застосування заходів заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни до працівників Департаменту.
1.2. Трудова дисципліна грунтується на свідомому і добросовісному виконанні кожним працівником Департаменту своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою високопродуктивної праці. Суворе дотримання дисципліни праці – основне правило поведінки кожного працівника. Дбайливе ставлення до народного добра є обов’язком всіх працівників Департаменту.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку покликані сприяти зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості виконуваних всіма працівниками Департаменту робіт, підвищенню продуктивності і ефективності праці.
1.4. Всі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом Департаменту в межах наданих прав, а в окремих випадках – за погодженням  з профспілковим  комітетом.

2. Основні обов’язки працівників Департаменту
2.1. Основними обов’язками державного службовця є:
- додержання Конституції України та інших актів  законодавства України;
- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетентності;
 - недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
- безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
 - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
 - сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі. Державний службовець повинен діяти в межах  своїх повноважень. 
2.2. Працівники Департаменту зобов’язані:
- працювати чесно, сумлінно, дотримуватись трудової дисципліни, встановленої тривалості робочого часу, працювати високопродуктивно, якісно виконувати свої функціональні обов’язки та доручення і розпорядження керівництва Департаменту, керівника структурного підрозділу;
- залишати своє робоче місце для вирішення службових питань або за інших обставин тільки з дозволу керівника структурного підрозділу; керівники структурних підрозділів – з дозволу керівника або його заступників;

 

2.3. При виконання службових обов’язків працівники Департаменту повинні:
- утримуватись від дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави і негативно вплинути на авторитет державного службовця; систематично підвищувати професійну кваліфікацію, працювати над вдосконаленням стилю, форм  і методів роботи;
- складати документи короткі по формі і вичерпні за змістом, ретельно відредаговані, чіткі і якісні;
- знати порядок здійснення діловодних процесів, викладених у Регламенті та інструкції з діловодства в Департаменті, мати необхідні навики ведення діловодства; 
- дотримуватись вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки, не користуватись електроприладами, що не передбачені проектом по експлуатації будинку (обігрівачі, калорифери, чайники, кавоварки, праски та інше).
2.4. Працівники Департаменту несуть відповідальність за стан збереження матеріальних цінностей, які є в службовій робочій кімнаті і відповідають акту опису.

3. Основні обов’язки адміністрації Департаменту
3.1. Керівництво Департаменту зобов’язано:
- всебічно зміцнювати державну і трудову дисципліну, покращувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечувати належне оснащення всіх робочих місць, створювати на них умови відповідно до вимог правил по охороні праці, техніці безпеки, санітарних, гігієнічний норм та інше;
-  правильно організовувати працю працівників, кожного забезпечити визначеним робочим місцем, письмовими, канцелярськими та іншими речами. В необхідних випадках перед початком роботи ознайомлювати працівника  з завданням, проводити відповідний інструктаж з метою забезпечення виконання дорученого завдання; 
- створювати умови для підвищення продуктивності праці шляхом втілення нових досягнень науки і техніки, наукової організації праці, поліпшувати організацію і технічне  обладнання робочих місць;
- забезпечувати систематичне підвищення ділового рівня та виробничої кваліфікації працівників Департаменту, сприяти підвищенню загального рівня знань кожного працівника, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням в учбових закладах;
- сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки, активно і всебічно підтримувати та розвивати ініціативу, своєчасно розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників Департаменту та вживати по них відповідних заходів;
- надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки у розмірі відповідно до чинного законодавства у межах затвердженого фонду оплати праці.                

4. Порядок прийняття і звільнення працівників Департаменту
4.1. Робітники і службовці реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу в Департаменті. При прийняття на роботу працівники повинні пред’явити:
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податку. Державні службовці крім зазначених документів, подають документ про освіту, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та інші документи, передбачені законодавством про державну службу.
Зарахування на роботу без пред’явлення зазначених документів не допускається.
Призначення на посаду, звільнення з посади, присвоєння рангу державного службовця, встановлення надбавок, притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, в інших випадках – видається наказ директора Департаменту.
Прийняття на роботу в Департамент на посади державних службовців проводиться відповідно до Закону України «Про державну службу».
Вперше зарахованим на роботу трудова книжка заповнюється не пізніше п’яти днів після працевлаштування на роботу.
4.2. При зарахуванні працівника на роботу адміністрація зобов’язана:
- ознайомити зарахованого на роботу з функціональними обов’язками, умовами праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, регламентом роботи Департаменту;
- провести інструктаж по техніці безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці та інших правилах з охорони праці.
4.3. Припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених законодавством.
Працівник Департаменту має право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво за два тижні. По закінченню зазначеного терміну Департамент повинен розірвати договір з працівником.
Звільнення працівників здійснюється згідно із законодавством.
Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
4.4. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові його трудову книжку з внесеними в неї записами про звільнення та провести з ним повний розрахунок. Записи в трудовій книжці про причини звільнення повинні проводитись в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства, з посиланням на відповідні статті і пункти. Днем звільнення вважається останній день роботи.
4.6. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.
4.7. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

 

 

5. Заробітна плата
5.1. Заробітна плата виплачується працівникам Департаменту  регулярно не рідше двох разів на місяць у робочі дні, а саме: заробітна плата за першу половину місяця (аванс) -13 числа, а заробітна плата за другу половину місяця – 28 числа, але не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

6. Робочий час і його використання

6.1. Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю в Україні з урахуванням особливостей Закону України „Про державну службу”.
6.2. Початок роботи в Департаменті о 8 годині ранку.
Перерва на обід з 12 години до 13 години.
Закінчення робочого дня:
                                                                       понеділок – четвер       о 17.15
                                                                       п’ятниця                         о 16.00
Вихідні дні – субота, неділя.
У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину.
6.3. Забороняється в робочий час:
- відволікати працівників Департаменту від виконання їх обов'язків на виконання робіт, не пов'язаних з діяльністю Департаменту і забезпечення його інтересів;
- скликати збори, засідання та інші заходи, не пов'язані з виробничою діяльністю колективу.

6.4. Черговість надання щорічних відпусток затверджується керівництвом Департаменту  за погодженням з профспілковим комітетом. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників Департаменту.
7. Заохочення за сумлінну працю
7.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, високу продуктивність праці та інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:
а) подяка;
б) премія;
в) нагородження грамотою та інші форми відзнаки зразкової праці.

8. Підстави припинення державної служби

8.1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
- порушення умов права реалізації на державну службу;
- недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених ст.16 Закону України  „Про державну службу”;
- досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі. 
8.2. Порушення трудової дисципліни працівником Департаменту, невиконання своїх службових обов’язків, ухилення від роботи тягне за собою накладання дисциплінарних стягнень або застосування заходів громадського впливу.
8.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.
8.4. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
Прогулом вважається неявка працівника на роботу без поважної причини протягом всього робочого дня, а також відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня.
8.5. До накладення дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни необхідно отримати пояснення в письмовій формі. У випадку, коли працівник, який порушив трудову дисципліну, відмовляється дати пояснення, про це складається акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після  здійснення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарні стягнення не можуть бути накладені пізніше шести місяців з дня здійснення вчинку.
8.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути  застосоване лише одне  дисциплінарне стягнення.
8.7. При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість здійсненого вчинку, обставини, при яких його здійснено, а також попередня робота і поведінка працівника.
8.8. Дисциплінарні стягнення оголошуються в розпорядженні голови облдержадміністрації за поданням Департаменту і повідомляються працівнику під розпис в триденний строк.
Відповідне розпорядження, у разі необхідності,  доводиться до відома всіх працівників Департаменту.
Протягом строку дії  дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
8.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде притягнуто до нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не має  дисциплінарних стягнень.
Керівництво облдержадміністрації за поданням Департаменту видає розпорядження про зняття накладеного стягнення, не чекаючи закінчення року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при цьому проявив себе як сумлінний працівник.
Заключні положення

      Усі працівники структурних підрозділів Департаменту зобов’язані суворо дотримуватись вимог, передбачених цими Правилами.
Питання, які не відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку, регулюються чинним законодавством.

 

Директор Департаменту праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації                                                                Л.В.Корнієнко

 

Голова профспілкового комітету
Департаменту праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації                                                                Г.І.Долинська